رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی کشور در سال ۹۶

رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی کشور در سال ۹۶


، بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩۶، ۳.۷ درصد بوده است.
  مرکز آمار ایران اعلام کرد بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ایران با نفت (به قیمت بازار) در سال ١٣٩۶، ۳٫۷ درصد بوده است. رشد بدون نفت هم ۴٫۳ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١ درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱٫۶ و فعالیت‌های گروه خدمات ۶٫۸ رشد داشته است.

 
منبع: تسنیم